Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk tập trung hỗ trợ 07 nội dung về phát triển kinh tế tập thể, cụ thể: Hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể; Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho người quản lý trong các tổ chức kinh tế tập thể và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; Xây dựng thông tin dữ liệu và tuyên truyền về kinh tế tập thể;  Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc; Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm;  Hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp tại các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;  Hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khoá X, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.

HD- TTCN