Ngày 10/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác.

Quy trình thành lập tổ hợp tác

Ngày 10/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác. Theo đó, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Việc thành lập tổ hợp tác do các cá nhân, pháp nhân có nhu cầu đứng ra vận động thành lập và tổ chức hoạt động, quy trình thành lập được Chính phủ hướng dẫn cụ thể như sau:
Bước đầu tiên, sau khi các thành viên tổ hợp tác ký tên vào hợp đồng hợp tác, tổ trưởng tổ hợp tác gửi thông báo về việc thành lập tổ hợp tác kèm theo hợp đồng hợp tác đến Ủy ban nhân dân xã nơi tổ hợp tác dự định thành lập và hoạt động trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp tổ hợp tác thay đổi 01 hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, tổng giá trị phần đóng góp, người đại diện, số lượng thành viên thì tổ hợp tác gửi thông báo tới Ủy ban nhân dân xã nơi thành lập và hoạt động trong 05 ngày làm việc kể từ khi thay đổi.

Bước tiếp theo, Ủy ban nhân dân xã lập sổ theo dõi việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác trên địa bàn của mình theo mẫu; cập nhật các thay đổi và biến động của tổ hợp tác theo quy định pháp luật.

Bên cạnh việc hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, Chính phủ cũng ban hành các mẫu giấy sử dụng cho tổ hợp tác như: Thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác; Hợp đồng hợp tác; Thông báo về việc chấm dứt tổ hợp tác; Báo cáo về tình hình hoạt động trong năm;…
Chi tiết Nghị định xem tại đây
                                                                                                                                                     

  Nguyễn Thị Huong