Quy định về sử dụng Ngân sách nhà nước cho dịch vụ tư vấn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên. Theo đó, kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (là các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ có mạng lưới tư vấn viên hoặc đơn vị thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao nhiệm vụ triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực được phân công).

Đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không được sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để chi cho hoạt động bộ máy, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi khác ngoài chi hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vào thời điểm lập dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa của năm kế hoạch, gửi đơn vị đầu mối tổng hợp.

Cụ thể, Bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi tổng hợp kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7 để tổng hợp chung trên phạm vi toàn quốc. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2019./.

Nguyễn Thị Hương - TTCN