Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Theo Thông tư, các hoạt động tổ chức mạng lưới tư vấn viên và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn gồm các hoạt động như sau: Tổ chức mạng lưới tư vấn viên: Xây dựng tiêu chí và công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên; Công bố mạng lưới tư vấn viên; Quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn viên. Tổ chức hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên; Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn; Phê duyệt hỗ trợ tư vấn; Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cũng theo Thông tư, các Bộ và cơ quan ngang Bộ sẽ xây dựng các phần mềm trực tuyến để tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký và được công nhận tự động vào mạng lưới tư vấn viên.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tra thông tin về mạng lưới tư vấn viên, bao gồm tên tổ chức/cá nhân tư vấn; số đăng ký và hồ sơ năng lực tư vấn tại: Các trang thông tin điện tử của các Bộ và cơ quan ngang Bộ có mạng lưới tư vấn viên; Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/5/2019. Chi tiết Thông tư xem tại đây

 

Nguyễn Hương (TTCN-ARIT)