Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Bình Phước ước có 2 hợp tác xã (HTX) tiểu thủ công nghiệp; 7 HTX thương mại dịch vụ; 2 HTX xây dựng; 19 HTX giao thông vận tải; 1 HTX môi trường và 4 quỹ tín dụng nhân dân. Hầu hết các HTX đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là khâu tổ chức mua chung, bán chung và liên kết tạo ra sản phẩm đủ lớn theo chuỗi.

Các hợp tác xã của tỉnh Bình Phước đã giúp tạo việc làm cho các lao động có tay nghề thấp, lao động lớn tuổi; tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh một số HTX đã xây dựng được định hướng sản xuất, kinh doanh và hoạt động hiệu quả, cũng còn không ít HTX hoạt động đơn điệu, vốn điều lệ thấp, bộ máy quản trị lỏng lẻo, năng lực điều hành yếu nên chưa huy động hết khả năng vốn của xã viên dẫn đến ngưng hoạt động, chờ giải thể, hoạt động không hiệu quả. Còn không ít HTX trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước hoặc thành lập để nhận các chính sách hỗ trợ;...

Thời gian tới để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tỉnh Bình Phước cần tập trung nhân rộng, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, hình thành chuỗi giá trị trong nông nghiệp gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Xử lý dứt điểm những HTX tồn tại hình thức, yếu kém. Xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn an toàn, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy liên doanh, liên kết, hợp tác giữa các HTX với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm./.

Nguyễn Thị Hương-TTCN