Ngày 01/9/2021, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TU về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp phải phù hợp với mục tiêu, định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; gắn với thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển thương mại, dịch vụ; ưu tiên phát triển một số ngành sản xuất có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; Phát triển công nghiệp gắn với cải tiến, đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, phát triển công nghiệp xanh, an toàn và hiện đại, mang lại hiệu quả bền vững; coi trọng và xác định hoạt động khuyến công là động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn.

 Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát là (1) Phấn đấu đến năm 2030, Lạng Sơn cơ bản trở thành tỉnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; ngành công nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế chung toàn tỉnh; (2) Phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp sạch, an toàn, thân thiện với môi trường. Khuyến khích phát triển công nghiệp vừa và nhỏ để tận dụng nguồn nguyên liệu, nhân công tại chỗ; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, gia công, tái chế và sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp; (3) Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng điện có trong quy hoạch và ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Cùng với đó các mục tiêu cụ thể là: Giai đoạn 2021-2025: Tốc độ tăng thêm bình quân giá trị ngành công nghiệp đạt từ 9 - 10%/năm; đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 13 - 14%, số lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp đạt trên 21.000 lao động, tăng 45% so với năm 2020; Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động ít nhất 01 khu công nghiệp và 3 - 4 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy mỗi khu, cụm công nghiệp đạt trên 30%; hoàn thành quy hoạch và triển khai Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hữu Lũng; Hoàn thành đưa vào hoạt động dự án thủy điện Bản Nhùng, Bắc Giang (Vằng Puộc); thu hút đầu tư xây dựng được một số dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tiềm năng của tỉnh (điện gió, điện sinh khối, điện rác).

Giai đoạn 2026 – 2030: Tốc độ tăng thêm bình quân giá trị ngành công nghiệp đạt từ 12 -14%/năm; tỷ trọng ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 15 - 17% vào năm 2030; Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hoàn thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh, trong đó phấn đấu mỗi huyện đầu tư được ít nhất một cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đến năm 2030 tỷ lệ lấp đầy mỗi cụm cơ bản đạt trên 50%; thu hút đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hữu Lũng, Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2; Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn các huyện có tiềm năng, để tạo nguồn điện phục vụ cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết nên trên, Nghị quyết đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu là: (1) Tập trung hoàn thiện Quy hoạch ngành và phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; (2) Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong đó trọng tâm là ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản và thực phẩm; (3) Tiếp tục phát triển công nghiệp sản xuất, phân phối điện; (4) Quan tâm hoạt động cấp nước và xử lý nước thải, rác thải; (5) Duy trì hoạt động công nghiệp khai khoáng; (6) Duy trì phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Đồng thời Nghị quyết cũng đưa ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ là: (1)Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham gia của Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong phát triển công nghiệp; (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho pháp triển công nghiệp; (3) Tập trung xây dựng chính sách phát triển ngành công nghiệp ưu tiên; (4) Thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp; (5) Chú trọng phát triển doanh nghiệp công nghiệp; (6) Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; (7) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cho phát triển công nghiệp./.

Nguyễn Thị Hương - TTCN