Ngày 19/8/2021, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp dựa vào các dự án lớn trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, đặc thù của địa phương, trong đó công nghiệp bôxit-nhôm là trọng tâm; Phát triển công nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, quốc gia, quy hoạch tỉnh, gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh; Phát triển công nghiệp phải đảm bảo hài hòa, bền vững, thân thiện môi trường, lấy phát triển chiều sâu làm trọng tâm, tạo ra các mũi nhọn đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp để sớm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp; trong đó cần tập trung huy động, sử dụng hiệu qủa mọi nguồn lực để phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế như: công nghiệp khai thác Bôxit, luyện Alumin, điện phân Nhôm và các sản phẩm từ nhôm; năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến-lâm sản. Việc ưu tiên lựa chọn các ngành công nghiệp phải khách quan, dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, gắn kết với thị trường tiêu thụ, phù hợp với trình độ phát triển, phát huy tốt nhất các lợi thế của địa phương và đảm bảo tính nhất quán trong phát triển các trụ cột của nền kinh tế tỉnh; Phát triển công nghiệp trên cơ sở huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế, trong đó tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong những ngành, lĩnh vực then chốt Nhà nước cần nắm giữ; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững và lớn mạnh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn để góp phần xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tận dụng hiệu quả các cơ hội mới cho bứt phá, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tiếp cận và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp lớn để giữ vai trò dẫn dắt, đầu tàu, tham gia ngày càng sâu rộng vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị sản phẩm.

 Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát là phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, phát triển công nghiệp Alumin, điện phân Nhôm và năng lượng tái tạo trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách; tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp từng bước hiện đại; Đến năm 2030, phát triển công nghiệp góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên, xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia.

 Cùng với các mục tiêu cụ thể là: Giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16%/năm; trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 3,03%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31,04%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 24,93%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5%; Cơ cấu công nghiệp trong GRDP vào năm 2025 chiếm 16,74%.

Giai đoạn 2026-2030, cơ cấu công nghiệp trong GRDP vào năm 2030 chiếm 23%; Xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh tốt trong nước và quốc tế; Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản bền vững, chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng để gia tăng giá trị sản phẩm; phát triển công nghiệp khai thác Bô xít, luyện Alumin, điện phân Nhôm và các sản phẩm từ nhôm; năng lượng tái tạo.

Để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết nên trên, Nghị quyết đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nhằm tập trung phát triển công nghiệp Alumin, điện phân nhôm, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông-lâm sản là 1 trong 3 trụ cột của nền kinh tế tỉnh nhà; Bảo đảm các nguồn lực cho phát triển công nghiệp và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp; phát triển công nghiệp gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường./.

Nguyễn Thị Hương