Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân đân tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2025”

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2025”, lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2025; Thúc đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp nông thôn; trước mắt công nghiệp nông thôn khai thác tối ưu tiềm năng, thế mạnh địa phương về vị trí địa lý, nguồn nguyên liệu, vốn, nguồn nhân lực có sẵn; tiến tới liên kết các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh nhằm hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

Các nội dung chủ yếu của Kế hoạch bao gồm:

(1). Triển khai đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn: Triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn, miền núi giai đoạn 2021-2025; Xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 để phục vụ tích hợp vào phần quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn vào Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh; Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Hỗ trợ nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật tại một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút các dự án đầu tư theo quy định về khuyến công: thủ tục đầu tư, hạ tầng cụm công nghiệp, hệ thống xử lý môi trường; Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các cụm liên kết sản xuất, cụm làng nghề phát triển công nghiệp nông thôn, cụm công nghiệp chuyên ngành, thân thiện với môi trường để bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, đặc biệt có hệ thống xử lý chất thải, nước thải đạt tiêu chuẩn.

(2).Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp nông thôn: Rà soát, bổ sung quy hoạch về giao thông, thủy lợi để hình thành vùng nguyên liệu tập trung sẵn có tại địa phương, cung ứng đầu vào phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn; Phát triển vùng nguyên liệu điều, gỗ và chăn nuôi, theo Đề án “Đẩy mạnh công nghiệp chế biến sản phẩm hạt điều, gỗ và chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước hướng tới xuất khẩu”; Hỗ trợ phát triển các vùng nguyên liệu cây cao su để phục vụ sản xuất, chế biến mủ cao su; nâng cao năng suất, chất lượng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất cho nghề mộc mỹ nghệ; dệt thổ cẩm; vùng nguyên liệu mây tre phục vụ sản xuất các làng nghề đan lát.

(3). Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở công nghiệp nông thôn và phát triển thị trường sản phẩm công nghiệp nông thôn: Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh một số cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm; Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghiệp nông thôn …

 

Nguyễn Thị Hương-TTCN