THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Theo đó, Quỹ hợp tác xã có chức năng và nhiệm vụ như sau: Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước; Cho vay khách hàng theo quy định; Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư, đào tạo cho các khách hàng vay vốn của Quỹ theo quy định; Ủy thác, nhận ủy thác theo quy định.

Bên cạnh đó, Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động như sau: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối kết quả tài chính, thực hiện chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo đúng quy định; Thực hiện các quy định về giới hạn cho vay; Mua bảo hiểm tài sản đối với tài sản pháp luật quy định phải mua bảo hiểm; Hạch toán chi phí hoạt động khoản dự phòng rủi ro cho vay;…

Ngoài ra, 04 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của Quỹ hợp tác xã bao gồm: Tăng trưởng dư nợ cho vay; Tỷ lệ nợ xấu; Kết quả tài chính hàng năm; Tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn của Quỹ, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, chế độ báo cáo tài chính.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021./.

NTH-TTCN