Ngày 17/5/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, có 6 lĩnh vực tư vấn ngành Kế hoạch và Đầu tư gồm: Tư vấn về thành lập và vận hành doanh nghiệp, tư vấn về quản trị và phát triển doanh nghiệp, tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp, tư vấn về đầu tư, tư vấn về đấu thầu và tư vấn về tiếp cận tài chính.

Ngoài ra, Quyết định cũng đưa ra các quy định về tiêu chí, quy trình đăng ký, công nhận cá nhân, tổ chức là tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời quy định quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Nguyễn Thị Hương - TTCN