Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề tỉnh Cà Mau đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là cơ sở pháp lý để Cà Mau phát triển các làng nghề và Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cà Mau ban hành chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nhằm góp phần tạo ra các sản phẩm đặc trưng có lợi thế của địa phương cạnh tranh với thị trường, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững, tạo điều kiện cho các làng nghề có việc làm ổn định tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân ở các làng nghề nông thôn giúp cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo cáo số 148 /BC-SCT ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, đến hết năm 2019, tỉnh có 18 ngành nghề với 05 doanh nghiệp, 6 HTX, 21 THT, 256 hộ gia đình sản xuất - kinh doanh, phân loại như sau:  Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản thực phẩm (nhóm 1) có 14 nghề; Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ… (nhóm 2) có 03 nghề; Các ngành nghề khác (nhóm 4) có 1 nghề (Sản xuất muối). Tuy nhiên, chưa có ngành nghề nào đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP để dược công nhận là nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Ước tính giá trị sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2019 tại 18 ngành nghề khoảng 129.285 triệu đồng. Cao nhất là nhóm các nghề thuộc nhóm chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản; chiếm hơn 70% giá trị sản xuất. Thu nhập bình quân của người lao động của các cơ sở, hộ gia đình trong những đơn vị nghề, làng nghề khoảng 3,5 triệu đồng/lao động/tháng.

Bên cạnh những kêt quả đạt được nói trên, làng nghề của tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Nguyên liệu phục vụ sản xuất cho làng nghề không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất; Số hộ dân tham gia làng nghề giảm và chuyển sang làm các nghề khác; Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề đa phần là hoạt động kinh tế hộ, quy mô nhỏ, vốn đầu tư sản xuất ít, công nghệ lạc hậu dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa cao, khối lượng không đủ lớn, không ổn định đặc biệt là chưa có nhãn hiệu hàng hóa nên giảm sức cạnh tranh trên thị trường…

Để khắc phục những hạn chế và phát huy những kết quả đạt dược giai đoạn vừa qua, trong thời gian tới cần có những định hướng và giải pháp để phát triển làng nghề, làng nghề CN-TTCN như sau:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Nhà nước về phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; tuyên truyền phổ biến cách làm hay, các mô hình hiệu quả để nhân rộng;

Tập trung phối hợp các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý nhà nước, nguồn vốn, nhân lực, cơ chế chính sách, nguồn nguyên liệu, tổ chức sản xuất,… để phát triển các ngành nghề nông thôn, làng nghề có hiệu quả;

Tranh thủ nguồn lực của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ cho tỉnh. Cân đối, bố trí nguồn vốn phù hợp; chủ động, linh hoạt lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn; tăng cường huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế để đầu tư thực hiện Chương trình. Trong đó, tập trung phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp gắn việc phát triển các ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ vốn vay tín dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có kế hoạch, phương án, dự án sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay thực hiện;

Chú trọng xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm làng nghề; khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác trong làng nghề. Nâng cao đào tạo nghề và truyền nghề cho lao động nông thôn gắn với các nghề, làng nghề;
Ưu tiên đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản, thủy sản; khuyến khích và đầu tư hỗ trợ cho các nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm mới trong các làng nghề; khuyến khích phát triển các làng nghề gắn với điểm du lịch và tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh....

 

Nguyễn Thị Hương