Theo Báo cáo số 133/BC-SCT ngày 11/6/2020 của Sở Công Thương tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh có 29 làng nghề đã được công nhận (có 14 làng nghề và 15 làng nghề truyền thống). Trong đó: nhóm làng nghề sản xuất lương thực - thực phẩm: có 04 làng nghề; nhóm làng nghề tái chế phế liệu và gia công kim loại: có 04 làng nghề; nhóm làng nghề gỗ mỹ nghệ, mộc gia dụng và đan đát: có 10 làng nghề; nhóm làng nghề dệt nhuộm, se tơ: có 03 làng nghề; nhóm làng nghề sản xuất khác: có 08 làng nghề.   

 
Các làng nghề được phân bố ở các huyện, tập trung đa dạng ngành nghề nhất trên địa bàn huyện Chợ Mới. Các làng nghề này đã giải quyết việc làm cho 11.061 lao động địa phương, đem lại thu nhập bình quân của lao động thấp nhất khoảng 1triệu đồng/lao động/tháng, thu nhập cao nhất khoảng 5 triệu đồng/lao động/tháng.     
    Thị trường tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề chủ yếu là trong nước; một số ít được xuất khẩu ra nước ngoài như: thêu rua sang các nước Châu Âu, đường thốt nốt có mặt ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu... Hiện nay, một số cơ sở có quy mô tương đối đã và đang tích cực tìm kiếm thị trường thông qua các kỳ hội chợ, tích cực quảng bá sản phẩm như đường thốt nốt, rèn, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ,…Hàng năm, giá trị sản xuất bình quân ước đạt khoảng 320 tỷ đồng/năm; xuất khẩu bình quân đạt gần 02 triệu USD/năm, trong đó xuất khẩu ủy thác chiếm khoảng 85%, xuất khẩu trực tiếp khoảng 15%. 

Tuy nhiên, cơ sở vật chất của các hộ trong làng nghề còn rất nhiều khó khăn và điều kiện kinh tế xã hội chưa phát triển. Phần lớn các làng nghề hoạt động sản xuất quanh năm, phù hợp với nhu cầu của người dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ như: lợp lươn, lợp cua, rập chuột...; Đa số sản phẩm ở các làng nghề sản xuất theo mẫu cũ, ít được cải tiến, sáng tạo mới và việc đăng ký thương hiệu hàng hóa và kiểu dáng sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong các làng nghề còn thấp, chủ yếu là lao động phổ thông hoặc theo hình thức truyền nghề…
Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, giai đoạn tới cần có những định hướng phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như: Phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh, trong đó chú trọng phát triển nghề với các sản phẩm mang tính đặc trưng nổi bật của tỉnh; 

 

Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;
    Tiếp tục bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống hiện có, phát triển sản phẩm mới đặc thù riêng của từng địa phương; quản lý và hỗ trợ các làng nghề đã được công nhận ổn định, đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường; hình thành các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch trong đó gắn với bảo vệ môi trường./.

                      

                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Hương - PTPTTCN