Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2021 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo đó, tính đến nay, toàn tỉnh có 01 Liên hiệp hợp tác xã (HTX); 424 HTX, trong đó: 323 HTX lĩnh vực nông nghiệp (215 HTX dịch vụ và 108 HTX chuyên ngành); 62 HTX phi nông nghiệp, 39 quỹ tín dụng nhân dân, 469 Tổ hợp tác. Trong giai đoạn 2003 - 2021, thành lập mới 01 Liên hiệp HTX, 196 HTX, 320 THT; giải thể, sáp nhập, hợp nhất: 115 HTX. Khu vực HTX thu hút 363.070  thành viên và hộ thành viên tham gia, số lao động thường xuyên 4.127 người; thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 đạt 47,6 triệu đồng/người/năm (tăng 2.2 lần so với năm 2003).

Đối với HTX hoạt động trong lĩnh vực công thương, tỉnh Ninh Bình có 33 HTX, trong đó có 03 HTX tạm ngừng hoạt động và 01 HTX ngừng hoạt động. Trong tổng số 33 HTX: có 26 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 05 HTX thương mại dịch vụ và 02 HTX điện. Số thành viên HTX lĩnh vực này là 231 người. Số lao động HTX là 1.017 người, tăng 206 người so với thời điểm năm 2013. Từ đầu năm 2020 đến năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX đã bị ảnh hưởng không nhỏ: các HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu (thêu ren, cói..) gặp khó khăn trong xuất khẩu do đơn hàng hoặc thiếu container; các HTX sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu, điện, may mặc do dịch bệnh và thực hiện cách ly xã hội nên hàng hóa tiêu thụ giảm; một số HTX phải thu hẹp sản xuất, tạm dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của Chính phủ và các ngành chức năng đã  nỗ lực triển khai các biện pháp cấp bách, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX; hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX từng bước được khôi phục. Thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại các HTX năm 2021 ước đạt 4,3 triệu đồng/tháng (tăng 2,8 triệu đồng so với năm 2013).

Từ năm 2013 đến năm 2021, tổng kinh phí thường xuyên ngân sách hỗ trợ thực hiện các chính sách phát  triển kinh tế tập thể, HTX là 35.172 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 1.900 triệu đồng, ngân sách địa phương 33.272 triệu đồng. Các nội dung hỗ trợ, ưu đãi bao gồm: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Chính sách ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; Chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX; Chính sách thành lập mới HTX, liên minh HTX; Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX với doanh nghiệp;…

Như vậy, sau 10 năm triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX đã được củng cố về tổ chức, quản lý, từng bước  tích lũy và đầu tư phát triển, đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên. Đây là kết quả rất quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục củng cố, đổi mới phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Các cấp chính quyền địa phương đã tập  trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kinh tế hợp tác.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 về cơ bản đã được Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thi hành Luật. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản triển khai thi hành Luật và bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển KTTT, HTX tại địa phương.

Nguyễn Thị Hương-TTCN