Ngày 21 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Quyết định số 111/QĐ-BCT ngày 27/01/2022 của Bộ Công Thương về ban hành Kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện Chiến lược phát trỉến thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là phát huy vai trò của hoạt động thương mại trong việc hình thành, mở rộng thị trường để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, chú trọng phát triển thị trường nông thôn. Có chính sách thu hút các nguồn lực xã hội, các thương nhân để chung tay, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động thương mại, tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh thương mại liên kết tham gia trao đổi, mua bán trên thị trường, định hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững. Phát triển hoạt động thương mại gắn với việc đáp ứng các điều kiện văn minh thương mại, làm điểm tựa vững chắc cho sản xuất ngày càng đổi mới và phát triển, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác xây dựng thương hiệu…, tạo cơ hội tích cực và có hiệu quả để phát triển thị trường đạt kết quả cao.

Mục tiêu phát triển thương mại giai đoạn 2021-2030: Phấn đấu giá trị tăng thêm của ngành thương mại trong tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 10%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt tốc độ tăng bình quân 14% so với năm 2020. Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 85%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 15%. Thương mại điện tử tăng cường đầu tư công nghệ, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia giao dịch. Đến năm 2030, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; phấn đấu trên 45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phát triển đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với trình độ phát triển của thị trường trên từng địa bàn huyện, thành phố; hạ tầng thương mại khu vực thành thị được hiện đại hóa, áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, khai thác, vận hành; hạ tầng thương mại thiết yếu khu vực nông thôn được phát triển đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt cho người dân.

Mục tiêu phát triển thương mại giai đoạn 2031-2045: Phấn đấu giá trị tăng thêm thương mại trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 10%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt tốc độ tăng bình quân 12,5% so với 2030. Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 75%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25%. Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ trong giao dịch thương mại; đến năm 2045, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 16% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; phấn đấu giai đoạn 2031-2045, đạt trên 70% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước. Đến năm 2045 kết cấu hạ tầng thương mại được hiện đại hóa ở khu vực thành thị và vận hành dựa trên áp dụng công nghệ số hóa; kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn đảm bảo phát triển theo quy hoạch, tăng cường phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại như: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mi ni…

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch: (1) Tham gia xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách, quy định của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại theo cam kết quốc tế; (2) Phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa (3) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại; (4) Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số; (5) Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (6) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi của thị trường; (7) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh; (8) Đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước; (9) Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại./.

Nguyễn Thị Hương-TTCN