Ngày 21 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Quyết định số 111/QĐ-BCT ngày 27/01/2022 của Bộ Công Thương về ban hành Kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện Chiến lược phát trỉến thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là phát huy vai trò, lợi thế hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong việc hình thành và mở rộng thị trường trong nước theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với quy mô, đặc điểm của tỉnh trong từng giai đoạn, đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững; tạo cầu nối vững chắc giữa sản xuất với tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; các cơ sở hạ tầng thương mại phát triển đáp ứng yêu cầu và xu hướng của thị trường.

Mục tiêu giai đoạn 2021-2030: Giá trị tăng thêm thương mại trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 8-8,5%; đến năm 2030 đóng góp khoảng 11-13% vào GRDP của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt tốc độ tăng bình quân 11-12%/năm. Thương mại điện tử phát triển nhanh, áp dụng công nghệ, hạ tầng ký thuật hiện đại, đầy đủ, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong giao dịch; đến năm 2030, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 10,5-11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; phấn đấu đạt trên 40% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước. Ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại; tích cực áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, khai thác, vận hành hoạt động thương mại. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phát triển đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên địa bàn tỉnh; hạ tầng thương mại thiết yếu khu vực nông thôn được phát triển đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Mục tiêu giai đoạn 2031-2045: Giá trị tăng thêm thương mại trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 8,5-9,0%; đến năm 2045 đóng góp khoảng 12.5-13,5% vào GRDP của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt tốc độ tăng bình quân 10-11,5%/năm. Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò chủ đạo trong giao dịch thương mại; đến năm 2045, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 15-16% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; phấn đấu đạt trên 60% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phát triển theo hướng hiện đại h óa, được dán nhãn công trình thương mại xanh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, phòng chống cháy nổ…; phấn đấu đạt trên 80% các hệ thống hạ tầng thương mại khu vực thành thị vận hành dựa trên áp dụng công nghệ số hóa; hạ tầng thương mại khu vực nông thôn phát triển đầy đủ theo quy hoạch, các loại hình hiện đại như cửa hàng tiện lợi, siêu thị chuyên doanh, trung tâm thương mại chiếm số lượng lớn, dần đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong phân phối bán lẻ hàng hóa trên thị trường.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch: (1) Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại theo đúng cơ chế thị trường và cam kết quốc tế; (2) Gia tăng nhu cầu tiêu dùng cuối cùng trong tỉnh, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa; (3) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại; (4) Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (5) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi của thị trường; (6) Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại; (7) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường; (8) Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại./.

Nguyễn Thị Hương-TTCN