Ngày 28/02/2022, Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCĐ triển khai Đề án số 07-ĐA/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Hoà Bình về Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/ĐH ngày 03/10/2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại Đề án số 07-ĐA/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN,TTCN) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Công tác triển khai Đề án số 07-ĐA/TU phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 của các sở, ngành, địa phương và đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được đề ra, cụ thể hóa bằng các nội dụng, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp; Thường xuyên giám sát việc thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU và rà soát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung đảm bảo thực hiện có hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU đã đề ra.

Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025 dự kiến: 52.975.586 triệu đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai nghìn, chín trăm bảy mươi lăm tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu đồng), bao gồm kinh phí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và của doanh nghiệp, cụ thể:

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 610.114 triệu đồng, chiếm 1,2%, gồm:

+ Kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ (Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ và Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 08/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ): 24.800 triệu đồng.

+ Kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp: 581.314 triệu đồng (KCN: 378.514 triệu đồng; CCN: 202.800 triệu đồng).

+ Kinh phí Khuyến công địa phương: 4.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn của các doanh nghiệp: 52.365.472 triệu đồng, chiếm 98,8%.

Nguyễn Thị Hương - TTCN