Ngày 18/8/2021  UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 2937/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, với mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong các ngành, lĩnh vực, trong đó hình thức hợp tác xã (HTX) là nòng cốt; khuyến khích phát triển HTX trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; từng bước hình thành các cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ, đưa KTTT thoát khỏi những yếu kém hiện nay và tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn trong GRDP của nền kinh tế.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 100-120 tổ hợp tác; 50-60 HTX; tỷ lệ HTX đạt khá, tốt trên 50%. Khu vực KTTT chiếm 10-11% GRDP của tỉnh.

Định hướng chung của Kế hoạch là phát triển KTTT gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế khu vực nông thôn; phát triển đa dạng các loại hình HTX và tổ hợp tác (THT) đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định pháp luật. Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các HTX, THT, coi trọng mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, HTX, gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành viên, khả năng huy động, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu và định hướng nói trên, Kế hoạch đã đưa ra các giải pháp chủ yếu là: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về bản chất của KTTT, HTX, nhất là về HTX kiểu mới. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của KTTT trong nền kinh tế; xác định rõ phát triển KTTT, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao cả về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT trong thời gian tới; (2) Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của Tỉnh hỗ trợ HTX tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tín dụng, xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đào tạo nhân lực HTX, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm,..., tạo điều kiện giúp các HTX chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành để hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại các HTX; (3) Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KTTT, HTX, đưa công tác quản lý nhà nước đối với KTTT đi vào nề nếp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình KTTT, HTX tiên tiến, thành công, hiệu quả, nhất là các mô hình HTX tham gia chuỗi giá trị trong nông nghiệp; (4) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập HTX, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, nhằm nâng cao năng lực quản trị và tổ chức sản xuất, kinh doanh cho các HTX; (5) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT, HTX; tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, Liên minh HTX tỉnh trong hỗ trợ, khuyến khích và giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Hương-TTCN