Ngày 18/8/2022, tại tỉnh Ninh Thuận, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022.

 Ông Võ Đình Vinh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận đã phát biểu chào mừng hội nghị. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022; phương hướng, biện pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, định hướng hoạt động khuyến công năm 2023. Đề ra các giải pháp để hoạt động khuyến công ngày càng có hiệu quả.

Hội nghị cũng là cơ hội để các địa phương trong khu vực tăng cường gặp gỡ, trao đổi, rút ra những bài học trong công tác khuyến công, đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại để các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp và phát triển công nghiệp nông thôn.

Theo Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, chính sách khuyến công trong thời gian qua được triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc, hoạt động khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn; hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trước diễn biến phức tạp của kinh tế và phòng chống dịch ở nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam, tình hình kinh tế đã có bước phục hồi nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là chi phí sản xuất tăng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, tác động đến kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động khuyến công nói riêng.

Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương

Theo Báo cáo của Hôi nghị, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 48,79 tỷ đồng, đạt 95,24% so với kế hoạch năm (được giao 51,23 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn khuyến công quốc gia thực hiện đạt 11,07/11,14 tỷ đồng (đạt 99,37%); chiếm 14,71% tổng kinh phí thực hiện khuyến công quốc gia năm 2021.

Nguồn kinh phí khuyến công địa phương thực hiện đạt 94,11% so với kế hoạch (37,73/40,09 tỷ đồng); chiếm 23,76% tổng kinh phí thực hiện khuyến công địa phương của cả nước năm 2021.

Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Bình... Địa phương có sự quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ kinh phí đối với năm 2021 là Gia Lai, Quảng Ngãi.

7 tháng đầu năm 2022, kinh phí khuyến công toàn vùng đã thực hiện đạt 20,7 tỷ đồng, đạt 28,44% kế hoạch năm, so với tỷ lệ thực hiện 7 tháng đầu năm 2021 cao hơn 62,15%. Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia đã triển khai thực hiện 3,54 tỷ đồng, đạt 12,11% kế hoạch năm; kinh phí khuyến công địa phương 17,17 tỷ đồng, đạt 39,38% kế hoạch năm.

Nguồn kinh phí khuyến công được thực hiện tập trung vào 6 nội dung chính. Trong đó, phân bổ nhiều nhất cho hoạt động xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Sau đó đến nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công. Ngoài ra, nguồn kinh phí khuyến công còn hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông.

Về tư vấn phát triển công nghiệp 7 tháng đầu năm 2022, các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên đã tư vấn cho 59 dự án, với doanh thu đạt 4,78 tỷ đồng, đạt 44,18% kế hoạch năm, thấp hơn 32,19% so với cùng năm 2021.

Phòng TTCN