Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Thông tư quy định một số nội dung cơ bản sau: Nội dung hỗ trợ gồm: Đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến; Đào tạo trực tuyến, đào tạo qua các phương tiện thông tin đại chúng; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thời lượng đào tạo, cụ thể là: Đào tạo khởi sự kinh doanh: Tối đa 02 ngày, không bao gồm đi thực tế tại doanh nghiệp; Đào tạo quản trị kinh doanh: Tối đa 03 ngày trong đó có 1/2 ngày thực tế tại doanh nghiệp; Đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến: Từ 07 đến 28 ngày (có thể không liên tục), trong đó có 1/3 thời gian nghiên cứu tình huống hoặc đi thực tế tại doanh nghiệp.

Đồng thời, Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ với mức cụ thể là: Hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh; 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2019. Chi tiết Thông tư tải về tại đây

Nguyễn Hương (TTCN)