Ngày 23/07/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1328/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTXVN) là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức khác, được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã tự nguyện tham gia (thành viên); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Liên minh HTXVN có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và Điều lệ này; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Liên minh HTXVN hoạt động trong phạm vi cả nước. Liên minh HTXVN là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được gia nhập làm thành viên của các tổ chức tương ứng trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hệ thống liên minh hợp tác xã Việt Nam gồm Liên minh HTXVN và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh) được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Chức năng của Liên minh HTXVN: Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ với các tổ chức ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đề xuất, kiến nghị tham gia xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công và hoạt động kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; Tập hợp, liên kết, hướng dẫn các thành viên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; chung sức xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát triển bền vững.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có thành viên chính thức, thành viên liên kết và thành viên danh dự. Thành viên chính thức là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp đại diện các hợp tác xã theo lĩnh vực, ngành nghề, các tổ chức kinh tế liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã tự nguyện gia nhập và tán thành Điều lệ Liên minh HTXVN.

Thành viên liên kết là các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, hiệp hội, cơ quan nghiên cứu khoa học, trường đào tạo và tổ chức khác (không thuộc trường hợp nêu trên) tự nguyện gia nhập và tán thành Điều lệ Liên minh HTXVN.

Thành viên danh dự là công dân, tổ chức Việt Nam có uy tín và có nhiều đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTXVN.

Thành viên của Liên minh HTXVN có các quyền như: Được Liên minh HTXVN hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ khi gặp khó khăn; được cung cấp thông tin liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động Liên minh HTXVN; được tham gia vào hoạt động kinh tế của Liên minh HTXVN, hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định; được thảo luận, đề xuất, kiến nghị vấn đề chính sách, pháp luật liên quan và hoạt động của Liên minh HTXVN.

Về nghĩa vụ, thành viên của Liên minh HTXVN có nghĩa vụ tham gia các hoạt động của hệ thống Liên minh HTXVN, đoàn kết, hợp tác với các thành viên để thực hiện mục tiêu, lợi ích chung; bảo vệ uy tín của hệ thống Liên minh HTXVN…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

NTH-TTCN