Ngày 26/10/2021 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu đã ban hành Quyết định số 3475/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu chung của Chương tình là góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII đặt ra “Tốc độ tăng trưởng (GRDP) không tính dầu khí bình quân 7,6%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2021 đạt 10.370 USD. Cơ cấu kinh tế từ dầu khí: Công nghiệp - xây dựng 61,76%”. Thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành các cụm liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, tạo tiền đề cho việc hình thành trung tâm cung ứng nguyên vật liệu sản xuất cơ bản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục tiêu cụ thể gồm: (1) Phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu; nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh cho khoảng 100 doanh nghiệp (trung bình khoảng 20 doanh nghiệp/năm) với gần 600 học viên (trung bình khoảng 120 học viên/năm); (2) Phấn đấu đến năm 2022 hỗ trợ từ 40 đến 50 doanh nghiệp tham gia dự án hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản; (3) Phấn đấu xây dựng từ 02 đến 03 cụm liên kết, chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 100% các cụm liên kết, chuỗi giá trị. Phấn đấu tạo được liên kết giữa các doanh nghiệp FDI lớn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Chương trình bao gồm các nội dung sau: (1) Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh; (2) Xây dựng tài liệu quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp; (3) Hỗ trợ kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) SDGs trong khuôn khổ chương trình phổ cập, kiểm chứng, thương mại hóa dành cho DNNVV thông qua việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Tsubame-Sanjo và thương hiệu Tsubame-Sanjo tại Việt Nam; (4) Dự án “Phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng và lợi thế của tỉnh” của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (PBEG); (5) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 24 tỷ đồng, bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác./.

Nguyễn Thị Hương - TTCN