Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội đồng bộ tạo môi trường thuận lợi thu hút, tiếp nhận các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp sạch; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm của tỉnh gắn với chuỗi giá trị, chuỗi sản phẩm toàn cầu; đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và ngân sách của tỉnh; thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra “xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại”.

Mục tiêu cụ thể là giai đoạn 2021-2025: Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng 9-10%/năm; Kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 9,5-10%/năm. Đến năm 2025: Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 66% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đưa vào hoạt động khoảng 04 khu công nghiệp (sau đây viết tắt là KCN) và 10 cụm công nghiệp (sau đây viét tắt là CCN) CCN; 100% KCN, CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường; 100% cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; tiểu thủ công nghiệp, làng nghề được cơ cấu lại, nâng cao về chất lượng, hiệu quả tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Định hướng đến năm 2030: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 70% cơ cấu kinh tế của tỉnh; hoàn thành đầu tư hạ tầng đồng bộ, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả các KCN, CCN đã được thành lập trong giai đoạn 2021-2025; rà soát, điều chỉnh và đầu tư hoàn thiện các KCN, CCN được quy hoạch đến năm 2030; công nghiệp của tỉnh thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: (1) Hoàn thiện, xây dựng mới cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp; (2) Tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; (3) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ các KCN, CCN; (4) Phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; (5) Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp; (6) Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp; (7) Về phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; (8) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Nguyễn Thị Hương - TTCN