Ngày 03/9/2020 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2950/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Lào Cai, giai đoạn năm 2021-2025.

Theo đó, Chương trình khuyến công giai đoạn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, mô hình cơ sở hoạt động hiệu quả; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; hỗ rtowj tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh; hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn,…
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 117.866 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là 64.841 triệu đồng, nguồn khác 53.025 triệu đồng.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, xem chi tiết Quyết định tại đây./.

 

Nguyen THi Huong  -  PTTCN