Ngày 21/9/2020 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Chương trình khuyến công giai đoạn Tỉnh sẽ tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tư vấn, hỗ trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp.
Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình gồm nguồn vốn từ ngân sách cho hoạt động khuyến công địa phương là 8.275 triệu đồng và nguồn vốn đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Chi tiết Quyết định tại đây./.

 

Nguyễn Thị Hương - PTP.TTCN