Ngày 2/11/2022 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 812/CTHĐ-LMHTXVN thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Theo đó, để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, thành viên liên kết thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: (1) Tổ chức học tập, quán triệt để thống nhất về tư tưởng, nhận thức Nghị quyết số 20-NQ/TW; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; (2) Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, củng cố tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; (3) Thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; (4) Đổi mới hoạt động tư vấn, hỗ trợ; cung ứng dịch vụ công và nhiệm vụ khác do Chính phủ, bộ, ngành, địa phương giao, ủy thác; chủ trì vận động thành lập, thu hút thành viên tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã; (5) Hằng năm đánh giá và tham gia sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; (6) Mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Tổ chức thực hiện Chương trình: Các ban, đơn vị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, các thành viên là HTX, LHHTX, tổ hợp tác và thành viên liên kết xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai Chương trình hành động. Định kỳ 6 tháng, 01 năm các ban, đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX cấp tỉnh, các thành viên là HTX, LHHTX, tổ hợp tác và thành viên liên kết báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động gửi Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Giao Ban Chính sách và Phát triển HTX chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tốt, khen thưởng kịp thời đối với đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chương trình hành động./.

Nguyễn Thị Hương-TTCN